Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

DOBRA-LAHEV.CZ

BYLO VÁM JIŽ 18 LET?


Ano       Ne

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost L’OR special drinks s.r.o., IČ 61171590, DIČ CZ61171590, se sídlem Losiná 299, 332 04 Nezvěstice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5458 jako prodávající (dále jen „L’OR special drinks“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

  

  

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s L’OR special drinks nebo s ní jinak jedná. 

  

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito

VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce L’OR special drinks, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti L’OR special drinks nebo smluvních partnerů společnosti L’OR special drinks, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující společně se zakoupeným zbožím.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

L’OR special drinks sděluje, že

a.    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, L’OR special drinks si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b.    požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od společnosti L’OR special drinks, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c.    L’OR special drinks neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

d.    v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

e.    ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společností L’OR special drinks uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

f.     v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i.             kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

ii.            smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

iii.           smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

iv.           přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti L’OR special drinks, na emailovou adresu objednavky@absint.cz, sdělit osobně na adrese sídla společnosti, sdělit prostřednictvím telefonátu.

g.    spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i.             o poskytování služeb, které společnosti L’OR special drinks splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

ii.            o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti L’OR special drinks a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

iii.           o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

iv.           o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

v.            o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

h.    v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i.     spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j.     v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

k.    V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude L’OR special drinks Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží společností L’OR special drinks. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude společností L’OR special drinks vrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. L’OR special drinks si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž společnost L’OR special drinks vycházela v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na společnosti L’OR special drinks nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má společnost L’OR special drinks právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.

l.     její kontaktní e-mailovou adresou je objednavky@absint.cz. L’OR special drinks však doporučuje kontaktování prostřednictvím jejího kontaktního formuláře.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném společností L’OR special drinks tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků společnosti L’OR special drinks, L’OR special drinks nezávazně doporučuje s požadovaným plněním Kupujícímu související oblíbené a doporučené služby, které může Kupující z objednávky jednoduše odstranit odkliknutím z objednávky v košíku před dokončením transakce. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky společností L’OR special drinks, za případné chyby při přenosu dat L’OR special drinks nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy L’OR special drinks neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu společnosti L’OR special drinks. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

 

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat společnost L’OR special drinks předem a sdělit jí, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek dle čl. IV (Odstoupení od smlouvy), bodu 1. (Odstoupení od smlouvy) vrátit.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se L’OR special drinks zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí společnosti L’OR special drinks kupní cenu.

L’OR special drinks si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

L’OR special drinks Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

L’OR special drinks splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li L’OR special drinks věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, L’OR special drinks odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li L’OR special drinks větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

L’OR special drinks odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí L’OR special drinks věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří L’OR special drinks věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si L’OR special drinks vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, L’OR special drinks provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost L’OR special drinks způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní L’OR special drinks umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže společnost L’OR special drinks škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost společnosti L’OR special drinks

L’OR special drinks odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména L’OR special drinks odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a.    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které L’OR special drinks nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b.    se věc hodí k účelu, který pro její použití L’OR special drinks uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c.    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

d.    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

e.    projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

f.     kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

i.           u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

ii.          na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

iii.         u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

iv.         vyplývá-li to z povahy věci.

v.          U spotřebního zboží (např. nápoje, potraviny apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je L’OR special drinks zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a.    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má

Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b.    na odstranění vady opravou věci;

c.    na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d.    odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí společnosti L’OR special drinks, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti L’OR special drinks; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost L’OR special drinks vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu L’OR special drinks nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že L’OR special drinks nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může L’OR special drinks dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může L’OR special drinks odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li L’OR special drinks vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti L’OR special drinks.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující společnosti L’OR special drinks na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se společnost L’OR special drinks zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než L’OR special drinks, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a.    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b.    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c.    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

d.    L’OR special drinks umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím kontaktování společnosti L’OR special drinks na e-mail objednavky@absint.cz

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

L’OR special drinks

Losiná 299

332 04 Nezvěstice

vyplněním formuláře, který je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti L’OR special drinks bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti L’OR special drinks obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. nápoje, potraviny apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, L’OR special drinks doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu společnosti L’OR special drinks spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá společnosti L’OR special drinks pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může L’OR special drinks požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může L’OR special drinks odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu L’OR special drinks bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, společnost L’OR special drinks však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností L’OR special drinks a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má L’OR special drinks právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že společnost L’OR special drinks si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která společnosti L’OR special drinks vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a.    došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b.    použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

c.    nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d.    prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující společnosti L’OR special drinks, co ještě vrátit může, a dá společnosti L’OR special drinks náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

e.    neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce L’OR special drinks, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 

3. Odstoupení od smlouvy společností L’OR special drinks v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je L’OR special drinks oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a společností L’OR special drinks tím, že společnost L’OR special drinks Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany společnosti L’OR special drinks.

V. Bezpečnost a ochrana informací 

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany společnosti L’OR special drinks se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci L’OR special drinks nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu dobra-lahev.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny, viz ustanovení níže v tomto článku. 

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. 

Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu L’OR special drinks nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi společností L’OR special drinks a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti L’OR special drinks, je společnost L’OR special drinks oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. L’OR special drinks v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně, jsou zejména následující:

       cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);

       u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

       sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

       L’OR special drinks upozorňuje, že informační systém uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat společnost L’OR special drinks a informaci o správnosti ceny si ověřit.

L’OR special drinks si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si L’OR special drinks vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

       slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;

       slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;

       slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;

       L’OR special drinks zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je společnost L’OR special drinks oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

 

VIII. Objednávání

 

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.  Objednávat je možno následujícími způsoby:

 

a.       prostřednictvím elektronického obchodu dobra-lahev.cz (dále jen „e-shop“); 

b.       elektronickou poštou na adrese objednavky@absint.cz

c.       telefonicky.

Objednávky přímo na některé z našich poboček lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky. Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat na telefonním čísle uvedeném na e-shopu v pracovní dny od 08:00 do 15:00.

L’OR special drinks doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím emailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

IX. Platební podmínky

L’OR special drinks akceptuje následující platební podmínky:

a)    hotově při osobním odběru

b)    dobírkou

c)    převodem na účet společnosti

d)    online platba kartou

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti L’OR special drinks, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

L’OR special drinks si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy se společností L’OR special drinks nebo
budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí společnost L’OR special drinks Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

L’OR special drinks zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému společnosti L’OR special drinks nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce ZDE.

2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, se Kupující prokáže jménem a číslem objednávky, které mu bylo zasláno na jím uvedený e-mail.

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může L’OR special drinks či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může L’OR special drinks či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.  

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@absint.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou společnosti L’OR special drinks. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti L’OR special drinks možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

1.  Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží je Zboží bez vad, zejména pak, že:

a)  má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

b)  je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

c)  odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

d)  je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

e)  splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

f)   není zatíženo právy třetích stran.

2.  Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

3.  V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

4.  Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a)  na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b)  na odstranění vady opravou Zboží;

c)  na přiměřenou slevu z Ceny;

d)  na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

5.  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a)  na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b)  na odstranění vady opravou Zboží;

c)  na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

6.  V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

a)  došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

b)  bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

c)  nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

d)  došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

7.  Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

8.  O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

9.  V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

10.  V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

11.  Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a)  Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

b)  opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c)  použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

d)  kdy to vyplývá z povahy Zboží.

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi společností L’OR special drinks a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, společnost L’OR special drinks doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost L’OR special drinks pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 27. 5. 2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách L’OR special drinks nebo elektronicky na www.dobra-lahev.cz.